img

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK

  • İslami İlimler Fakültesi
  • İslam Tarihi ve Sanatları
  • Siyer-İ Nebi ve İslam Tarihi

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 1992, 2001
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1992
Yabancı Dil
Arapça, YDS, 87, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tasavvuf
Akademik Ünvanlar
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye
2013-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Dekan Yardımcısı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bölüm Başkanı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
2014-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
2013-2016, Bölüm Başkanı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Muhammed Nour Alnemr, Doktora, Şemsüddin el-İskenderî'nin hayatı, eserleri ve el-Hüccetü'r-Râciha li Sulûki'l-Mehacceti'l-Vâdiha ad, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Fatmatuzzahra Kajje, Yüksek Lisans, Ebussuud el-Îmadî'nin "Hâşiye alâ Kitâbi'l-Buyû' min el-İnâye" adlı eserinin tahkik ve tanıtımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, SUFİ PSİKOLOJİSİ I, Yüksek Lisans
2021-2022, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) II, Lisans
2021-2022, İSLAM SANATLARI TARİHİ, Lisans
2021-2022, ANADOLU'DA SUFİ GELENEK, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, KELAM-TASAVVUF İLİŞKİSİ, Yüksek Lisans
2021-2022, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) I, Lisans
2020-2021, TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, SUFİ PSİKOLOJİSİ I, Yüksek Lisans
2020-2021, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) II, Lisans
2020-2021, OKUMA ANLAMA (KIRÂA) I, Lisans
2020-2021, GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE TASAVVUF, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, TASAVVUF SOSYOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2020-2021, İSLAM SANATLARI TARİHİ, Lisans
2019-2020, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2019-2020, TASAVVUF VE TOPLUM, Yüksek Lisans
2019-2020, TASAVVUF AHLAKI (Seçmeli 9), Lisans
2019-2020, OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2018-2019, TASAVVUF VE TOPLUM, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, KLASİK TASAVVUF METİNLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, TASAVVUF II, Lisans
2018-2019, OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2018-2019, TASAVVUF AHLAKI, Lisans
2018-2019, TASAVVUF I, Lisans
2017-2018, ÖZEL EĞİTİM, Lisans
2017-2018, FARSÇA DİLBİLGİSİ (SEÇMELİ VIII), Lisans
2017-2018, TASAVVUF I, Lisans
2016-2017, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2016-2017, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA II, Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ VE BELAGATI VI, Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ VE BELAGATI V, Lisans
2016-2017, TASAVVUF II, Lisans
2016-2017, TASAVVUF I, Lisans
2015-2016, SİSTEMATİK TASAVVUF I, Yüksek Lisans
2015-2016, MEDYA ARAPÇASI, Lisans
2015-2016, ARAP DİLİ VE BELAGATI II, Lisans
2015-2016, ARAP DİLİ VE BELAGATI I, Lisans
2015-2016, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA II, Lisans
2015-2016, ARAPÇA OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2015-2016, TASAVVUF TARİHİ, Lisans
2015-2016, TASAVVUF II, Lisans
2015-2016, TASAVVUF I, Lisans
2014-2015, TASAVVUF VE SANAT, Yüksek Lisans
2014-2015, KELİME BİLGİSİ (SARF), Lisans
2014-2015, TASAVVUF TARİHİ, Lisans
2014-2015, TASAVVUF VE TOPLUM, Yüksek Lisans
2014-2015, OKUMA VE ANLAMA I, Lisans
2013-2014, İslami Türk Edebiyatı II, Lisans
2013-2014, Tasavvuf Tarihi, Lisans
2013-2014, Dinlerde Ortak Mistik Anlayış, Yüksek Lisans
2013-2014, Kelime Bilgisi (Sarf), Lisans
2012-2013, Sosyal Problemler ve Din, Lisans
2012-2013, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2012-2013, Okuma ve Anlama II, Lisans
2012-2013, Okuma ve Anlama I, Lisans
2012-2013, İslami Türk Edebiyatı, Lisans
2012-2013, Sözlü Anlatım I, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Ankara ve Manevî Mimarı Hacı Bayram Veli Müzesi (Çok Dilli Müze: Türkçe-İngilizce-Arapça) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Danışman , 2021
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kavak, A. (2022) "The Spreading of Naqshbandiyya İn Western Asia İn The 19th Century", Afro Eurasian Studies, 10 (1) pp. 15-26 Link DOI
Kavak, A. (2022) "The Artisan Dervish in Anatolia: Akhism", Afro Eurasian Studies, 9 (2) pp. 91-101 Link DOI
Kavak, A. (2022) "OSMANLI DÖNEMİNDE YEZİDÎLERİN IRAK’IN TOPLUMSAL HAYATINA ADAPTASYONU", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1) pp. 219-244 Link
Kavak, A. (2021) "Şark Medrese Geleneği Mensuplarından Muhammed Salih Keçelî (Oğur) ve Kürtçe Eserleri", Kurdiyat, (4) pp. 9-22 Link
Kavak, A. (2021) "MUŞ SEYYİD AYNÜ’L-MELEK ZAVİYESİ’NİN SON POSTNİŞÎNİ ŞEYH MUSTAFA EL-ABRÎ VE KÜRTÇE DİVANI", Van İlahiyat Dergisi, 9 (15) pp. 175-193 Link
Kavak, A. (2021) "Hâlidîliğin Medreselere Kazandırdığı Dinamizm ve Bunun Toplumsal Alana Yansımaları", Majalla Kulliyat al-İmam al-Azam, (36) pp. 139-154
Kavak, A. (2021) "XIX. Yüzyılda Hâlidîliğin Şark Medreselerine Tesirleri", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (27) pp. 5-24 [TR Dizin] Link DOI
Kavak, A. (2021) "XIX. Yüzyılda İdrîsiyye Tarikatının Selefî Tasavvuf’a Evrilen Kimliği ve Islahatçı Yönü", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (56) pp. 65-94 [ESCI] Link DOI
Kavak, A. (2020) "XIX. YÜZYILDA KÜRTLER ARASINDA HÂLİDÎLİĞİN YAYILMASINAKADİRÎ AİLELERİN YAKLAŞIMI", e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 12 (4) pp. 1183-1200 [TR Dizin]
Kavak, A. (2020) "Seyyah İbn Battûta’nın Gözüyle 14. Asır İran Toplumunda Tasavvufî Hayat", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (25) pp. 432-456 Link
Kavak, A. (2019) "Türkmenler ve Kürtler Arasında Bektaşî Geleneği: Irak Örneği", SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 6 (2) pp. 261-277 [TR Dizin] Link
Kavak, A. (2019) "Tekkelerin Toplumsal Alandaki Hizmetlerine Irak’tan Bir Örnek: Biyâre Tekkesi", AKADEMİAR, (6) pp. 49-66
Kavak, A. (2019) "Mevlana Halid el-Bağdadadî’ye Göre İrşad ve Mürşid-i Kâmil", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (22) pp. 5-22 Link
Kavak, A. (2018) "Bitlis Küfrevî Tekkesinin Ağrı’daki Temsilcileri ve Şehrin İlmî ve Manevî Hayatına Tesirleri", AKADEMİK BAKIŞ, (66) pp. 348-356
Kavak, A. (2018) "Anadolu’nun İlim ve Tasavvuf Hayatında Öne Çıkan Berzencî Uleması", ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (20) pp. 421-430
Kavak, A. (2018) "Safevilerin Şiileştirme Siyasetinin Mağduru Olan Bir Aile: Haydarîler ve Irak’taki Faaliyetleri", NECMEDDİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHŞYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 46 (46) pp. 37-54
Kavak, A. (2018) "Ağrının Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesi", TİDSAD, (17) pp. 43-53 Link
Kavak, A. (2017) "Nakşibendiyye Tarikatının Kuzey Irakta Yayılması ve Başlıca Tekkeleri", Universal Journal of Theology, 2 (4)
Kavak, A. (2017) "Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne katkıları", UNİVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY, 2 (2) pp. 133-142
Kavak, A. (2017) "Müceddidi Şeyhi Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’xxnin Ortadoğu’xxdaki Misyonu", Ağrı İslami İlimler Dergisi, 1 (1) pp. 1-16 Link
Kavak, A. (2017) "Kuzey Irak ta Tasavvuf ve Tarikatlar", AKADEMİAR, 1 (2) pp. 15-54
Kavak, A. (2016) "Şeyh Abdülganî en-Nablusî en-Nablusî’xxnin Mevlevîlik Müdafaası: el-Ukûdü’xxl-Lü’xxlüiyye fî Tarîki’xxs-Sâdeti’xxl-Mevleviyye Adlı Eseri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (56) pp. 1125-1151 [TR Dizin]
Kavak, A. (2016) "Muhyiddin İbnü’xxl-Arabî’xxnin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir Kanalları ve Meşhur Takipçileri", Universdal Journal of Theology, 1 (1) pp. 51-73
Kavak, A. (2016) "Seyyid Mahmud Birifkani nin Birifkan Seyyidleri Adlı Eserinde İsimleri Zikredilen Ahlatlı Sühreverdî Şeyhleri", AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2 (1) pp. 41-55
Kavak, A. (2016) "Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es Sincârî ve Kâdiriyye Tarikatının Kuzey Irak taki Erken Dönem Faaliyetleri", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli E-Dergisi, (54) pp. 147-160 Link
Kavak, A. (2015) "Bağdat ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim Ebü s Senâ Mahmud Şihabüddin el Âlûsî ö 1270 1854", Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (39) pp. 105-120
Kavak, A. (2015) "Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî nin Halifelerinden Şeyh Osman Sirâcüddin et Tavîlî ö 1283 1866 ve Biyâre Medresesi Tekkesi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (43) pp. 260-285
Kavak, A. (2015) "Anadolu daki İrşad Merkezlerinden Nehrî Tekkesinin Osmanlı Rus Savşlarındaki Olumlu Katkıları", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (6) pp. 103-123
Kavak, A. (2015) "XVIII Yüzyılda Kuzey Irak ta Tasavvufî Faaliyet Yürüten Kâdirî Şeyhleri", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19 (0) pp. 29-47 [TR Dizin] DOI
Kavak, A. (2015) "Kaçar Hanedanı Döneminde 1795 1925 İran da İrşad Faaliyeti Yürüten Nakşbendî Hâlidî Şeyhleri", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (12) pp. 77-102
Kavak, A. (2015) "Kâdiriyye nin Şehrizor Bölgesinde Yayılması", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, (36) pp. 51-71 [TR Dizin]
Kavak, A. (2015) "Melaye Cizîrî ve Tasavvufî Kürt Edebiyatının Gelişim Dönemi", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 1 (2) pp. 48-66
Kavak, A. (2014) "Mahabatlı Sûfî Şair Vefâyî nin Tuhfetü l Mürîdîn Adlı Eserinde Şeyh Ubeydullah ı Nehrî ve Halifeleri", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2) pp. 227-257
Kavak, A. (2014) "Şeyh Şemsüddin el Ahlâtî ve Birîfka Tekkesi", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23 (1) pp. 121-139
Kavak, A. (2014) "Şeyh Nureddin Birîfkanî nin el Budûru l celiyye Adlı Eserinde Mevlânâ Hâlid ve Hâlidîliğin Tenkîdi", ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5 (9) pp. 51-67
Kavak, A. (2014) "Abdüssamed Tûdâr ın Nûru l Envâr ına Göre İran da Şâziliyye nin İzleri", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (34) pp. 45-72 [TR Dizin]
Kavak, A. (2013) "Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Akîde i Îmân Adlı Eseri", BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1 (2) pp. 157-171
Kavak, A. (2013) "Melaye Cizirî’nin Divan Şerhleri Arasında el-İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvâni’ş-Şeyhi’l-Cezerî", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2) pp. 53-67
Kavak, A. (2011) "Şeyh Ma rûf el Berzencî ve Kâdiriyye Tarîkatının Süleymaniye ve Çevresinde Yaygınlaşmasındaki Rolü", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, (28) pp. 137-157 [TR Dizin]
Bildiriler
Kavak, A. (2021) "XIV. Yüzyılda Anadolu'da Kurulan Arvas ve Seyyid Aynü'l-Melek Tekkelerinin Toplumsal Hayata Katkısı", 1. Abdülhâlık-ı Gücdevânî el-Malatî Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu , (pp. 76-91), Malatya, Türkiye, (Aralık 2021)
Kavak, A. (2021) "HEMEDÂN’DAN ANADOLU’YA SÜHREVERDİYYE TARİKATI’NIN FAALİYETLERİ: SEYYİD AHMED HEMEDÂNÎ VE AHLAT SÜHREVERDİYYE TEKKESİ", ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI , (pp. 177-185), Karabük, Türkiye, (Eylül 2021)
Kavak, A. (2020) "AHİLİK ÂDÂB VE ERKANININ TOPLUMSAL HAYATA YANSIMALARI", ULUSLARARASI VI. AHİLİK SEMPOZYUMU , (pp. 1-19), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2020)
Kavak, A. (2020) "AĞRI’NIN SİYASÎ HAYATINDA ETKİLİ OLMUŞ MUTASAVVIF BİR PARLAMENTER ŞEYH KASIM KÜFREVÎ", V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu , (pp. 457-462), Erzurum, Türkiye, (Mart 2020)
Kavak, A. (2019) "İslam Toplumunda Çatışma, Tefrika ve Buhran Dönemlerinin Panzehiri: Tasavvuf", İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı , Muş, Türkiye, (Ağustos 2019)
Kavak, A. (2019) "Şehrezor Ulemasının İslam Bilim Tarihine Katkıları", 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu , (pp. 667-683), Ağrı, Türkiye, (Aralık 2019)
Kavak, A. (2019) "Ağrı’nın Siyasî ve Toplumsal Hayatında EtkiliOlmuş Mutasavvıf Bir Parlamenter: Şeyh Kasım Küfrevî", V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUHUN GEMİSİ SEMPOZYUMU , (pp. 9-10), Ağrı, Türkiye, (Aralık 2019)
Kavak, A. (2018) "Bağdattan Zapın Kalbine Tasavvufi Yolculuk: Kadiriyye ve Nakşibendiyye Sufilerinin Faaliyetleri", 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu , (pp. 833-846), Hakkari, Türkiye, (Kasım 2018)
Kavak, A. (2018) "HOCA AHMED YESEVİNİN TASAVVUFİ PENCERESİNDEN ÖRNEK TÜRK TOPLUMUNUN MEZİYETLERİ", VI. Uluslararası Şeyh Şabanı Veli Sempozyumu , (pp. 288-296), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2018)
Kavak, A. (2018) "İBNÜ’L-ARABÎ’NİN RÜYA YOLUYLA TESİRİNE BİR ÖRNEK: ŞEYH MAHMUD EL-HALVETÎ’NİN EL-HİKEMU’S-SÛFİYYE ADLI ESERİ", Uluslararası İbnü’l-Arabi Sempozyumu , Malatya, Türkiye, (Aralık 2018)
Kavak, A. (2018) "Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da İlim ve Tasavvuf Hayatına Yön Veren Şahsiyetler ve Toplumsal Hayata Tesirleri", IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’xxun Gemisi Sempozyumu , (pp. 507-512), Ağrı, Türkiye, (Ağustos 2018)
Kavak, A. (2018) "HOCA AHMED YESEVÎ’YE GÖRE İNSANIN MANEVÎ TERAKKİSİ", 2. Uluslararası Ahmed-i Hanî Sempozyumu , Ağrı, Türkiye, (Aralık 2018)
Kavak, A. (2018) "İLİM VE TASAVVUF ALANLARINDA ARAPÇA VE FARSÇA DIŞINDAKİ DİLLERİN KULLANIMI AHMED YESEVİ VE AHMED-İ HANİ ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU , Iğdır, Türkiye, (Aralık 2018)
Kavak, A. (2018) "Cumhuriyet Döneminde Iğdır ve Çevresinde Tasavvuf Kültürünü Yaşatan Mutasavvıflar", II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu , Iğdır, Tuvalu, (Eylül 2018)
Kavak, A. (2017) "Hâlidî Sürgünlerine Karahisar-ı Sahip Sancağından Bir Örnek: Şeyh İbrahim Efendi", Mevlana Halid-i Bağdadî ve Hâlidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyumu , (pp. 421-429), Bingöl, Türkiye, (Aralık 2017)
Kavak, A. (2017) "Osmanlı Döneminde Irak Türkmenleri Arasında Tasavvufî Hayatın Yaygınlaşması", IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 1-8), Niğde, Türkiye, (Haziran 2017)
Kavak, A. (2016) "Nakşibendîliğin Ortadoğu da Yayılmasında Mevlânâ Hâlid el Bağdâdî nin Rolü", Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016)
Kavak, A. (2016) "Şeyh Adî b. Müsafir'den Seyyid Taha-i Nehri'ye Hakkari'de Tasavvufî Hareketlilik", Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu , (pp. 559-570), Hakkari, Türkiye, (Temmuz 2016)
Kavak, A. (2015) "XVII Asır Halvetî Şeyhlerinden Şemsüddin Ahlâtî ve Kürtçe Tasavvufî Divanı", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu , (pp. 403-418), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2015)
Kavak, A. (2015) "Ahlat Bölgesinde XVI XVIII Yüzyıllar Arasında Halvetî Tarikatını Yayan Bir Aile Ahlâtîler", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu , (pp. 23-38), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2015)
Kavak, A. (2014) "Anadolu nun İrşadında Türk ve Kürt Mutasavvıfların Katkıları", Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu , Ankara, (Ocak 2014)
Kavak, A. (2014) "Mevlânâ Hâlid i Nakşibendî de Ehl i Beyt Sevgisi ve Seyyid Taha Hakkarî", Uluslararası Seyyid Taha-i Hakkarî Sempozyumu , (pp. 77-89), Hakkari, Türkiye, (Nisan 2014)
Kavak, A. (2014) "İspirli Ömer Efendi nin Tasavvufî Yönü", Erzurum İspirli Kadızâde Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu , Erzurum, Türkiye, (Mayıs 2014)
Kavak, A. (2013) "Alvarlı Efe de Nakşibendî Hâlidî Tarîkat Geleneğinin İzleri", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî(Alvarlı Efe) Sempozyumu , (pp. 431-441), Erzurum, Türkiye, (Kasım 2013)
Kavak, A. (2013) "Kuzey Kafkasyadaki Tasavvufi Örgütlenmeler İçerisinde Müridizm in Gelişim Süreci ve Hâlidilikle Bağlantısı", Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi , Ağrı, Türkiye, (Eylül 2013)
Kavak, A. (2013) "Osmanlı Devleti nin İlmi ve Siyasi Hayatında İz Bırakan Hâlidi Şeyhleri Arasında Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî öl 1311 1883 nin Yeri", 1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu , Gümüşhane, Türkiye, (Ekim 2013)
Kavak, A. (2013) "Hâlidiyye Medreselerinin Anadolu daki İlmî ve Kültürel Hayata Katkıları", Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu , (pp. 267-287), Bingöl, Türkiye, (Ağustos 2013)
Kavak, A. (2012) "Mevlânâ Hâlid i Bağdadî nin Dîvânı", Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu , (pp. 279-290), Van, Türkiye, (Ağustos 2012)
Kitaplar
Kavak, A. (2020) "Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf", Ankara/Türkiye : İlâhiyât
Kavak, A. (2017) "Seyyid Taha Hakkarî", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Kavak, A. (2017) "Hâlid el-Bağdâdî", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Kavak, A. (2016) "Seyyid Tâhâ i Nehrî Hayatı Tasavvufî Yönü ve Tesirleri", Van/Türkiye : Lorya
Kavak, A. (2016) "Osmanlı Döneminde Kuzey Irak ta Tasavvuf 17 Yüzyıl", Ankara/Türkiye : İlâhiyât
Kavak, A. (2016) "Mevlânâ Hâlid i Nakşibendî ve Hâlidîlik", İstanbul/Türkiye : Nizamiye Akademi
Kavak, A. (2014) "Mevlânâ Hâlid Ziyâüddin i Nakşibendî", Ağrı/Türkiye : İlkay Ofset
Kavak, A. (2013) "Divan Mevlânâ Hâlid i Bağdadî", İstanbul/Türkiye : Semerkand
Kavak, A. (2013) "DİVAN-I MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ", Konya/Türkiye : ENSAR
Kitap Bölümleri
Kavak, A. (2021) "XANİNASÎ", Van/Türkiye : PEYWEND
Kavak, A. (2021) "Abdülhâlık-ı Gücdüvânî el-Malatî", Malatya/Türkiye : İnönü Üniversitesi Yayınevi
Kavak, A. (2020) "Eyyûbîler’de İlim, Kültür ve Sanat", İstanbul/Türkiye : Hiperyayın
Kavak, A. (2019) "Molla Halil es-Siirdî Hayatı, Eserleri İlmi Kişiliği", İstanbul : Beyan Yayınları
Kavak, A. (2019) "İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLAKI", İstanbul/Türkiye : Ensar Neşriyat
Kavak, A. (2017) "Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni", İstanbul/Türkiye : İnsan Yayınları
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Academic Platform Journal of Islamic Research (APJIR), 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) AĞRI İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) III. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2019, Yrd. Editör
(Uluslararası - Kitap) 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Osmanlı Toplumunda Hâlidîlik Çalıştay ve Paneli, 2016, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Universal Journal of Theology, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ağrı İslami İlimler Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TASAVVUF İLMÎ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Mevlânâ Hâlid i Nakşibendî ve Hâlidîlik
0 1 0 0 8 7 18
2
Melaye Cizirî’nin Divan Şerhleri Arasında el-İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvâni’ş-Şeyhi’l-Cezerî
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 2 0 0 2 1 7
3
Hâlidiyye Medreselerinin Anadolu daki İlmî ve Kültürel Hayata Katkıları
0 0 0 0 3 2 6
4
Divan Mevlânâ Hâlid i Bağdadî
0 0 0 0 4 1 5
5
Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî nin Halifelerinden Şeyh Osman Sirâcüddin et Tavîlî ö 1283 1866 ve Biyâre Medresesi Tekkesi
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 3 1 4
6
Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Akîde i Îmân Adlı Eseri
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 2 0 0 1 0 4
7
Anadolu daki İrşad Merkezlerinden Nehrî Tekkesinin Osmanlı Rus Savşlarındaki Olumlu Katkıları
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 0 3
8
Bağdat ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim Ebü s Senâ Mahmud Şihabüddin el Âlûsî ö 1270 1854
Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 1 3
9
Kaçar Hanedanı Döneminde 1795 1925 İran da İrşad Faaliyeti Yürüten Nakşbendî Hâlidî Şeyhleri
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
10
XVIII Yüzyılda Kuzey Irak ta Tasavvufî Faaliyet Yürüten Kâdirî Şeyhleri
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 0 2
11
Melaye Cizîrî ve Tasavvufî Kürt Edebiyatının Gelişim Dönemi
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
12
Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es Sincârî ve Kâdiriyye Tarikatının Kuzey Irak taki Erken Dönem Faaliyetleri
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli E-Dergisi
1 0 0 0 0 1 2
13
Şeyh Abdülganî en-Nablusî en-Nablusî’xxnin Mevlevîlik Müdafaası: el-Ukûdü’xxl-Lü’xxlüiyye fî Tarîki’xxs-Sâdeti’xxl-Mevleviyye Adlı Eseri
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
0 1 0 0 1 0 2
14
Seyyid Tâhâ i Nehrî Hayatı Tasavvufî Yönü ve Tesirleri
0 1 0 0 0 0 2
15
Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne katkıları
UNİVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY
0 0 0 0 1 1 2
16
Seyyid Taha Hakkarî
0 0 0 0 0 1 1
17
Ağrının Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesi
TİDSAD
0 0 0 0 0 1 1
18
Müceddidi Şeyhi Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’xxnin Ortadoğu’xxdaki Misyonu
Ağrı İslami İlimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
19
Türkmenler ve Kürtler Arasında Bektaşî Geleneği: Irak Örneği
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 1
20
Şeyh Ma rûf el Berzencî ve Kâdiriyye Tarîkatının Süleymaniye ve Çevresinde Yaygınlaşmasındaki Rolü
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
21
Bağdattan Zapın Kalbine Tasavvufi Yolculuk: Kadiriyye ve Nakşibendiyye Sufilerinin Faaliyetleri
0 1 0 0 0 0 1
22
Osmanlı Döneminde Kuzey Irak ta Tasavvuf 17 Yüzyıl
0 0 0 0 0 1 1
23
Hâlid el-Bağdâdî
0 0 0 0 1 0 1
24
DİVAN-I MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ
0 0 0 0 1 0 1
25
Kuzey Irak ta Tasavvuf ve Tarikatlar
AKADEMİAR
0 0 0 0 0 1 1
26
Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf
0 0 0 0 0 1 1
27
Tekkelerin Toplumsal Alandaki Hizmetlerine Irak’tan Bir Örnek: Biyâre Tekkesi
AKADEMİAR
0 0 0 0 0 0 1
28
Seyyah İbn Battûta’nın Gözüyle 14. Asır İran Toplumunda Tasavvufî Hayat
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Fotoğraf ve Arşiv Belgeleriyle Hâlidîlik, 04-05-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
237.
76547 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
66.
4133 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
55.
2583 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76547
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4133
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2583
Anahtar Kelimeler Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 105 375 323 110 155 180 180 60
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 357 . 127 . 225 . 417 . 375 . 335 . 387 . 237 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 118 . 33 . 49 . 147 . 120 . 87 . 103 . 66 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 77 . 20 . 31 . 111 . 93 . 65 . 84 . 55 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 3 . 5 . 33 . 23 . 14 . 27 . 7 .
Toplam Yayın 7 9 10 9 9 5 9 3
Toplam Makale 7 4 4 4 3 2 5 3
Toplam Kitap 0 3 3 0 2 2 2 0
Toplam Bildiri 0 2 3 5 4 1 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 2 2 3 1 2 4 3
Makale (Ulusal) 5 2 2 1 2 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 3 2 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 2 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 2 5 4 1 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri