img
Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları   
Yazarlar
Prof. Dr. Nuray TÜRKER
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Uçar
Türkiye
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, Safranbolu'da faaliyet gösteren konaklama işletmeleriyönetici ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerine bakış açıları, sosyalsorumluluk faaliyetlerini ne derecede yerine getirdikleri, yerine getirilen sosyalsorumluluk faaliyetlerinin işletmelere ne tür katkılar sağladığı ile ilgili algılarınıbelirlemektir. Bu çerçevede Türkiye turizm sektörüne yönelik sosyal sorumlulukkonusunu bir bütün olarak ele alan çalışmaların yetersiz olması araştırmanınyapılmasındaki en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda, personelin sosyal sorumlulukalgılarını belirlemek amacıyla Safranbolu'da faaliyet gösteren konaklama tesislerindeçalışan 152 işgören ve yönetici üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSSprogramı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada; Safranbolu'da faaliyet gösterenkonaklama işletmelerinin sosyal sorumlulukları konusunda duyarlı oldukları vefaaliyetlerinde sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket ettikleri saptanmıştır. Bunun yanısıra cevaplayıcıların müşterilere, topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluklarkonusunda daha hassas davrandıkları ancak tedarikçilere karşı sorumluklar konusundaen az sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı İşletme Araştırmaları Dergisi
Dergi ISSN 1309-0712
Dergi Tarandığı Indeksler Sosyal Bilimler
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2013
Cilt No 5
Sayı 3
Sayfalar 155 / 183
Makale Linki www.isarder.org
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 10

Paylaş